Publikacje naukowe

Podsumowanie dotychczasowych prac

 

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, komitet redakcyjny: P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Instytut Języka Polskiego PAN/LIBRON, Kraków 2018, ss. 264. ISBN 978-83-64007-49-1.

Żmigrodzki P., 2018: Methodological issues of the compilation of the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish, in: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, edited by: J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem and S. Krek, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, Ljubljana, pp. 209-219.

 

Pozostałe publikacje

 

Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J, 2018: Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, w: Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, red. M. Bańko i H. Karaś, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 31–42.

Żmigrodzki P., 2018: Obraz kategorii gramatycznych polszczyzny w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, Piotr Żmigrodzki, Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 9–10, s. 131–143.

Żmigrodzki P., 2017: Ogólna koncepcja metainformacji w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica” XII, 2017, s. 355–365

Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J., 2017: Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish, „Lexikos”, vol. 27 (2017), pp. 597–608, doi: dx.doi.org/10.5788/27-1-1417.

Kozioł-Chrzanowska E., 2017: What Do Users of General Electronic Monolingual Dictionaries Search for? The Most Popular Entries in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish , in: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 Conference, eds. I. Kosem, J. Kallas, C.Tiberius, S. Krek, M. Jakubíček, V. Baisa., Brno, pp. 202–220.

Węgrzynek K., Żmigrodzki P., 2016: O pracy nad frazeologią w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, w: Зборот збор отвора/ Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 29 и 30 октомври 2016 г., red Biljana Mirčevska-Boševa, Branko Tošović, Ivana Vidović-Bolt, Piotr Żmigrodzki, Skopje, 2016, s. 331-342.

Czelakowska A., 2016: Nieufnym okiem prawnika, czyli najnowszy (elektroniczny) słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk z punktu widzenia wykładni językowej, "Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej", 2/2016, s. 7-27.

Żmigrodzki P., 2016: Od „słynnego cytatu” do nieciągłej jednostki języka. O kilku nowszych frazeologizmach „filmowych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, , w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska-Lenart i J. Liberek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 117-133.

Żmigrodzki P., 2015: Wielki słownik języka polskiego PAN - historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, ”Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 71, s. 177-187.

Żmigrodzki P., 2015: Narodowy Korpus Języka Polskiego - z punktu widzenia leksykografa. Uwagi i postulaty w związku z pracą nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Prace Filologiczne LXVII, 2015, s. 335-343.

Żmigrodzki P., 2015: Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego, LingVaria 19 (1/2015), s. 109-119.

Żmigrodzki P., 2015: Z zagadnień opisu terminów wielowyrazowych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015, s. 230-240.

Żmigrodzki P., 2014: Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish [Wielki słownik języka polskiego PAN], Slovenščina 2.0, 2 (2), s.37–52.

Kasza M., 2014: O możliwości wykorzystania automatycznej analizy źródeł w NKJP przy wyborze kwalifikatora dla jednostki słownikowej, Język Polski, 94, 2014, z. 4, s. 399–416.

Żmigrodzki P., 2014: Polish Academy of Sciences [PAS] Great Dictionary of Polish – lexicographical workflow and summary of the project, COST IS 1305 Meeting, Bolzano, 19-20 July 2014.

Biesaga M., Przybylska R., 2014: Wielki słownik języka polskiego w pracy nauczyciela polonisty, w: Biedrzycki K., Bobiński W., Janus-Sitarz A., Przybylska R., red.: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 2, Kraków, Universitas, s. 169-180. [preprint]

Żmigrodzki P., 2013: O (kon)tekście i jego roli w budowaniu opisu leksykograficznego w jednojęzycznym słowniku ogólnym (na przykładzie Wielkiego słownika języka polskiego PAN), w: Knapik A, Chłopicki W., Chruszczewski P., red.: Język a komunikacja, t. 35: Słowo w kontekście, Tertium, Kraków, s. 313-327.

Przybylska R., Żmigrodzki P., Węgrzynek K, 2013: Zasady opisu związków frazeologicznych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, w: G. Dziamska-Lenart G., Liberek J., red.: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 17-27.

Żmigrodzki P., 2013: Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura 4, s. 123–131.

Żmigrodzki P., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN – stan obecny i przyszłość, „Język Polski”, 92, 2012 z. 5, s. 321–324.

Suchacka D., 2012: Zawartość informacyjna i mikrostruktura Wielkiego słownika języka polskiego PAN, „Język Polski”, 92, 2012, z. 5, s. 325–335.

Czelakowska A., 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Polski”, 92, 2012, z. 5, s. 336–347.

Kozioł-Chrzanowska E., 2012: Funkcjonowanie Wielkiego słownika języka polskiego PAN w Internecie, „Język Polski”, 92, 2012, z. 5, s. 348–352.

Węgrzynek K., Przybylska R., Żmigrodzki P., 2012: Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. „Język Polski”, 92, 2012 z. 5, s. 353–367.

Żmigrodzki P., Przybylska R., 2012: Kilka uwag w związku z dyskusją nad Wielkim słownikiem języka polskiego, „Język Polski”, 92, 2012 z. 5, s. 368–371.

Żmigrodzki P., 2011: Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish. History, presence, prospects, „Studies in Polish Linguistics”, vol. 6, 2011, s. 7–26.

Żmigrodzki P., 2011: Fakty leksykalne i gramatyczne w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 8., Poznań 2011, s. 75–92.

Żmigrodzki P., 2010: Jak powstaje Wielki słownik języka polskiego, w: Język polski wczoraj – dziś – jutro, red. B. Czopek-Kopciuch i P. Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 150–160.

Żmigrodzki P., 2010: Jednojęzyczny słownik ogólny jako środek komunikacji międzykulturowej (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN). „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 66, 2010, s. 35-49.

Żmigrodzki P., 2010: Wielki słownik języka polskiego (The Great Polish Dictionary) – presentation of the project, Issledovanija po slavjanskim jazykam, 2010, 15–1, Seul, s. 89–100.

Żmigrodzki P., 2009: Najważniejsze zasady opisu semantycznego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Linguistica Copernicana”, 1, 2009, s. 183–197.

Żmigrodzki P., Przybylska R, red. 2008: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków.

Grochowski M., 2008: Założenia ogólne opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 12–22.

Przybylska R, 2008: Znaczniki semantyczne w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 23–29.

Batko-Tokarz B., 2008: Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 31–48.

Węgrzynek K., 2008: Szczegółowe zasady i konwencje techniczne notowania informacji składniowej w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 49–60.

Fedorowicz A., 2008: Dobór i zasady opisu skrótów i skrótowców w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 73–90.

Pałka P., Żmigrodzki P., 2007: Z zagadnień opisu leksykograficznego przymiotników relacyjnych (na przykładzie przymiotników z sufiksem -owy), w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Lexis, Kraków 2008, s. 91–104.

Żmigrodzki P., Przybylska R., red., 2007: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków.

Żmigrodzki P, Bańko M., Dunaj B., Przybylska R., 2007: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 9–21.

Górski R. L., 2007: Baza materiałowa, cytowanie, źródła i korpus dla Wielkiego słownika języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 23–28.

Kurkiewicz J., 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 29–45.

Fedorowicz A., 2007: Regularna polisemia rzeczownika w słownikach, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 47–68.

Przybylska R., 2007: Z problemów słownikowego opisu łączliwości rzeczownika, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 69–77.

Węgrzynek K., 2007: Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 87–100.

Węgiel M., 2007: Gdy przysłowia umierają, ludy mądrość zatracają, czyli zarys propozycji opisu przysłów w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Żmigrodzki P., Przybylska R, red.: Nowe studia leksykograficzne, Lexis, Kraków 2007, s. 101–110.

Drabik B., 2008: Strategie definiowania nazw kolorów w słownikach, „Polonica”, t. 29, 2008, s. 227–246.

Rittner M, 2008: Zasady definiowania słownictwa sportowego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Polonica”, t. 29, 2008, s. 247–257.

Żmigrodzki P., 2008: Nowy Wielki słownik języka polskiego a problemy poprawności językowej, w: Święcicka M., red.: Siła słów i ludzi, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 88–100.

Żmigrodzki P., 2007: O projekcie Wielkiego słownika języka polskiego, „Język Polski”, 88, 2007, s. 265–267.

Żmigrodzki P., Przybylska R., Dunaj B., 2006a: Zarys koncepcji Wielkiego słownika języka polskiego, „Polonica”, t. 26–27, 2006, s. 5–16.

Żmigrodzki P., Przybylska R., Dunaj B., 2006b: O potrzebie nowego słownika języka polskiego, „LingVaria”, 2006 nr 1, s. 171-179.